ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

กรกิต ชุ่มกรานต์

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

สิทธารถ ศรีโคตร

รองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

อาจารย์ประจำภาควิชา

กนิษฐา ชิตช่าง

อาจารย์ประจำภาควิชา

อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศรัญญู เทพสงเคราะห์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภควุฒิ ทวียศ

อาจารย์ประจำภาควิชา

จุฑารัตน์ จิตโสภา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาวุธ ธีระเอก

อาจารย์ประจำภาควิชา

ลลิตา หาญวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

เรวัตร หินอ่อน

อาจารย์ประจำภาควิชา

นิสารัตน์ ขันธโภค

อาจารย์ประจำภาควิชา