ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อภิชา   ชุติพงศ์พิสิฏฐ์ ชื่อ - สกุล อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

Ph.D. (History) National University of Singapore

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 และประวัติศาสตร์ธุรกิจ และชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีเมล fsocacc@ku.ac.th, apicha.c@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7018
Download CV Download