ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศรัญญู เทพสงเคราะห์

ศรัญญู   เทพสงเคราะห์  ชื่อ - สกุล ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

อีเมล fsocsyt@ku.ac.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7019
Download CV Download