ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศรัญญู เทพสงเคราะห์

ศรัญญู   เทพสงเคราะห์  ชื่อ - สกุล ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ วัฒนธรรมทางวัตถุกับ การศึกษาประวัติศาสตร์

อีเมล fsocsyt@ku.ac.th, sarunyou.t@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7019
Download CV Download