ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิทธารถ ศรีโคตร

สิทธารถ  ศรีโคตร ชื่อ - สกุล สิทธารถ ศรีโคตร
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
โบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์การทหาร
การนําเสนอและการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ 

อีเมล fsocstsr@ku.ac.th ,olivanov_rex@hotmail.com
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7024
Download CV Download