ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสารัตน์ ขันธโภค

นิสารัตน์ ขันธโภค ชื่อ - สกุล นิสารัตน์ ขันธโภค
ตำแหน่งวิชาการ -
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม,ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

อีเมล nisarat.kun@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H7029
Download CV Download