ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสารัตน์ ขันธโภค

นิสารัตน์ ขันธโภค ชื่อ - สกุล นิสารัตน์ ขันธโภค
ตำแหน่งวิชาการ -
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้สมัยใหม่

อีเมล nisarat.kun@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H7029
Download CV Download