ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรวัตร หินอ่อน

เรวัตร  หินอ่อน ชื่อ - สกุล เรวัตร หินอ่อน
ตำแหน่งวิชาการ -
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์การค้าและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี 

อีเมล fsocrwh@ku.ac.th, rewat.h@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H7028
Download CV Download