ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฑารัตน์ จิตโสภา

จุฑารัตน์  จิตโสภา ชื่อ - สกุล จุฑารัตน์ จิตโสภา
ตำแหน่งวิชาการ -
วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่ปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่

อีเมล fsoccrc@ku.ac.th, chutarat.c@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7023
Download CV Download