ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกิต ชุ่มกรานต์

กรกิต  ชุ่มกรานต์ ชื่อ - สกุล กรกิต ชุ่มกรานต์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ความสนใจ

มรดกวัฒนธรรมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์วาทกรรม เพศวิถี ประวัติศาสตร์นอกกระแสหลัก 

อีเมล fsockkch@ku.ac.th, Korakit.c@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7027
Download CV Download