ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

การเรียนประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มา และผลลัพธ์จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกมากกว่าการท่องจำ ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงในการทำความเข้าใจ เพราะเหตุการณ์ต่างๆมีปัจจัยมากมายที่ล้วนส่งผลเชื่อมโยงกัน การเรียนประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่แค่เรียนประวัติศาสตร์ แต่เราจะได้รับความรู้จากศาสตร์ต่างๆที่เราใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ไปพร้อมๆกัน และทักษะในการคิดวิเคราะห์นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การรู้เท่าทัน รวมถึงการถูกสอนให้มองหลายด้านก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นายณัฎฐ์ดนัย ลิ้มอนันตคุณ

จริงๆแล้วตอนที่เลือกเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจว่าจบมาจะมาทำหนังสารคดี สมัยนั้นมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆและเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร รู้แต่ว่าชอบเรื่องราวในอดีต รู้สึกว่ามันสนุกดีและมันอธิบายอะไรๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และในขณะเดียวกันมันก็เปิดกว้างไปสู่วิชาอื่นๆได้อีก เพราะเราเป็นคนชอบเรียนรู้หลายๆอย่างพร้อมกันมากกว่ามุ่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างเดียว ประวัติศาสตร์จึงเป็นเหมือนประตูไปไหนก็ได้สำหรับเรา

นายอภิชน รัตนาภายน

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย

ปฎิทินกิจกรรม