ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

ยอมรับว่าไม่ได้ชอบวิชาประวัติศาสตร์ และไม่คิดว่าจบไปแล้วจะได้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ผิดถนัดเลย จริงๆแล้วภาควิชาประวัติศาสตร์ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือประวัติศาสตร์ให้เรารู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล และวิพากษ์หลักฐานอย่างไร้อคติ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่มีประเด็นต่างๆทั่วโลกที่เป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมายครับ

นายชาคร ศิริสุวรรณสิทธิ์

การเรียนประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มา และผลลัพธ์จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกมากกว่าการท่องจำ ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงในการทำความเข้าใจ เพราะเหตุการณ์ต่างๆมีปัจจัยมากมายที่ล้วนส่งผลเชื่อมโยงกัน การเรียนประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่แค่เรียนประวัติศาสตร์ แต่เราจะได้รับความรู้จากศาสตร์ต่างๆที่เราใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ไปพร้อมๆกัน และทักษะในการคิดวิเคราะห์นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การรู้เท่าทัน รวมถึงการถูกสอนให้มองหลายด้านก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นายณัฎฐ์ดนัย ลิ้มอนันตคุณ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย