ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กนิษฐา ชิตช่าง

กนิษฐา  ชิตช่าง ชื่อ - สกุล กนิษฐา ชิตช่าง
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

อีเมล fsocktc@ku.ac.th, kanitha.c@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H7010
Download CV Download