ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภควุฒิ ทวียศ

ภควุฒิ   ทวียศ ชื่อ - สกุล ภควุฒิ ทวียศ
ตำแหน่งวิชาการ -
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

อีเมล fsocpwt@ku.ac.th, pakawut@hotmail.com
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7020
Download CV Download