ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาวุธ ธีระเอก

อาวุธ ธีระเอก ชื่อ - สกุล อาวุธ ธีระเอก
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์สื่อ การศึกษา และภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชการที่ 5 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์และการเขียนเชิงวิชาการ

อีเมล fsocawt@ku.ac.th, arwut.t@ku.th
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H 7025
Download CV Download