ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  • ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  • ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  • ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  • ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปณิธานภาควิชาประวัติศาสตร์

"มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย"

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับพื้นฐานได้อย่างมีระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
  3. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัย
  4. เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่การศึกษาแขนงวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์