ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

กนิษฐา ชิตช่าง

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

สิทธารถ ศรีโคตร

รองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

อาวุธ ธีระเอก

รองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

อาจารย์ประจำภาควิชา

อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศรัญญู เทพสงเคราะห์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภควุฒิ ทวียศ

อาจารย์ประจำภาควิชา

จุฑารัตน์ จิตโสภา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ลลิตา หาญวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

กรกิต ชุ่มกรานต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

เรวัตร หินอ่อน

อาจารย์ประจำภาควิชา