ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Why History?

การเรียนประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มา และผลลัพธ์จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกมากกว่าการท่องจำ ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงในการทำความเข้าใจ เพราะเหตุการณ์ต่างๆมีปัจจัยมากมายที่ล้วนส่งผลเชื่อมโยงกัน การเรียนประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่แค่เรียนประวัติศาสตร์ แต่เราจะได้รับความรู้จากศาสตร์ต่างๆที่เราใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ไปพร้อมๆกัน และทักษะในการคิดวิเคราะห์นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การรู้เท่าทัน รวมถึงการถูกสอนให้มองหลายด้านก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นายณัฎฐ์ดนัย ลิ้มอนันตคุณ

ทักษะการจัดการความรู้ และระเบียบวิธีการศึกษาถึงที่มาที่ไป เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจจุดที่เรายืนอยู่ รู้ว่าเราจะก้าวไปอย่างไรด้วยการลดข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นมาให้มากสุด และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น นั้นคือสิ่งที่การเรียนประวัติศาสตร์มอบให้ และนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะไปเรียนต่อสาขาใด หรือไปทำงานที่ใด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาประวัติศาสตร์ มก.

นายจักรธร วีระพันธุ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทันสมัยและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรังสรรค์ความก้าวหน้าของสังคมไทย