ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รายละเอียด
แผนการเรียน
ข้อมูลรายวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร  
     ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in History
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (History)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (History)
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)

PLO 1 อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับสากลได้

PLO 2 มีทักษะการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์

PLO 3 ประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และแนวคิดทางประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาประเด็นที่สนใจได้

PLO 4 ผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม

 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี (YLO)

ชั้นปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี

1

1.1 อธิบายและจำแนกแหล่งอารยธรรมโบราณ

1.2 อธิบายเหตุการณ์และยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่

1.3 สามารถเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าข้อมูลและอ่านสรุปความได้

1.4 มีคุณธรรมในการทำงานกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบ

2

2.1 อธิบายประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2.3 สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเขียนบทความวิชาการได้

2.4 มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการนำเสนอ

3

3.1 อธิบายประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา

3.2 เข้าใจทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และนำมาประยุกต์เพื่อการอธิบายเหตุการณ์ในอดีต

3.3 สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4

4.1 สร้างสรรค์งานวิจัยตามความสนใจเฉพาะด้าน

4.2 มีทักษะในการวิจัย สามารถค้นคว้าและจำแนกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

4.3 สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม

 
 

 

หลักสูตร            
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        
       โครงสร้างหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต
  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า 3  หน่ายกิต
  -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า 13  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   99  หน่วยกิต
  -  วิชาเฉพาะบังคับ       51  หน่วยกิต
  -  วิชาเฉพาะเลือก           ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
      รายวิชา         
   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
         01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1)  
   และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข        
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       13  หน่วยกิต
      วิชาภาษาไทย     3( - - )
        01355xxx ภาษาอังกฤษ     9( - - )
      วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์      1( - - )
  -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
     01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 
      (Knowledge of the Land)       
  และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
  -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์        ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต 
        2.1  วิชาเฉพาะบังคับ        51  หน่วยกิต
    01452112 อารยธรรมตะวันตก     3(3-0-6)
    01452113 อารยธรรมตะวันออก     3(3-0-6)
    01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
    01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452211** ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
    01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
    01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)
    01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452311** การอ่านทางประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    01452312** แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์    3(3-0-6)
    01452321** ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่      3(3-0-6)
    01452341** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย      3(3-0-6)
    01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์    3(3-0-6)
    01452497 สัมมนา    
    01452498 ปัญหาพิเศษ    
        2.2  วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต      
    เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า   33   หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
    01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6)
    01452222** ประวัติศาสตร์อยุธยา      3(3-0-6)
    01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
    01452271 การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์   3(3-0-6)
    01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     3(3-0-6)
    01452274 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก   3(3-0-6)
    01452322 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย     3(3-0-6)
    01452323 ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 3(3-0-6)
    01452324 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
    01452325 การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย        3(3-0-6)
    01452326* ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452327* ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาไทย     3(3-0-6)
    01452331** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 3(3-0-6)
    01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452342** ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น     3(3-0-6)
    01452345**  บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452346* ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452362 ประวัติศาสตร์รัสเซีย     3(3-0-6)
    01452371* ประวัติศาสตร์การทหาร     3(3-0-6)
    01452372*

พิพิธภัณฑ์ศึกษากับการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

3(3-0-6)
    01452431* จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452461* สหภาพยุโรปเบื้องต้น        3(3-0-6)
    01452462* ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก       3(3-0-6)
    01452496 เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    และเลือกเรียนจากรายวิชาในหรือนอกสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
  (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
             
   หมายเหตุ * เปิดรายวิชาใหม่        
    **ปรับปรุงรายวิชา        
             
             
             
             
             
             


 
  

 

แผนการศึกษา

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1     จำนวนหน่วยกิต  
      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452112 อารยธรรมตะวันตก   3(3-0-6)  
  01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน   2(2-0-4)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    วิชาภาษาไทย      3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ           3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   3(  - -  )  
    รวม   20( - - )  
           
 ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2     จำนวนหน่วยกิต  
       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)  
  01452113 อารยธรรมตะวันออก   3(3-0-6)   
  01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452121 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2(  - -  )  
    รวม   18(  - -  )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01452321 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือก   6(  - -  )  
     รวม   16(  - - )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452211 ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย   3(3-0-6)  
  01452241 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย   3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก   6(  - -  )  
      รวม   15(  - - )  
           
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย   3(3-0-6)  
  01452312 แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือก   9(  - -  )  
     รวม   18( - - )  
           
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452311 การอ่านทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย   3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก   9(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
    รวม   18(  - -  )  
           
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย   3(3-0-6)  
  01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก    9(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
     รวม   18(  - -  )  
         
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2    จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452497 สัมมนา   1  
  01452498 ปัญหาพิเศษ   2  
    วิชาเฉพาะเลือก   9(  - -  )  
      รวม   12(  - -  )  

  คำอธิบายรายวิชา

01452112 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6
     ที่มาของอารยธรรมตะวันตก นับตั้งแต่โลกยุคโบราณ สมัยกลาง สมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกสมัยใหม่     
 
     
01452113 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)
        ลักษณะอารยธรรมอินเดีย จีน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย อิสลาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ยุคแห่งความรุ่งเรืองของปรัชญาตะวันออก  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก  การปรับตัวของอารยธรรมตะวันออกต่อกระแสโลกาภิวัตน์      
     
01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  3(3-0-6)
      ทักษะการอ่าน สรุปความ การถกเถียง และการอ้างอิงตามหลักวิชาการสำหรับการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์  
     
01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
     ภูมิหลังของไทย ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่สมัยโบราณถึงการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง มีการศึกษานอกสถานที่  
     
 01452211**   ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
    การอ่าน การเขียน การแปล การจับประเด็น การสรุปความ และวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ของต่างประเทศ การนำเสนอและอภิปราย  
     
 01452221**  ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย  3(3-0-6)
    กำเนิดและประวัติแรกเริ่มของพุทธศาสนาในอินเดีย พัฒนาการและการขยายตัวของพุทธศาสนาในศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา บทบาทที่มีต่อการเมือง วัฒนธรรม และสังคมในประเทศไทย  
     
01452222** ประวัติศาสตร์อยุธยา   3(3-0-6)
       พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่  
     
01452225**  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
       ภูมิหลัง ความหมาย และขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ประเด็น ข้อถกเถียง และกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย บทบาทและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่  
     
01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่  3(3-0-6)
       พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพันระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18  
     
01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย   3(3-0-6)
       พัฒนาการของเอเชียใต้ก่อนสมัยอาณานิคม การขึ้นสู่อำนาจของระบอบอาณานิคมอังกฤษ ชาตินิยมและการต่อสู้เพื่อเอกราช เอเชียใต้หลังสมัยอาณานิคม มหาอำนาจกับความขัดแย้งภายในเอเชียใต้จนถึงปัจจุบัน  
     
01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)
       ประสบการณ์การตกอยู่ใต้ระบอบอาณานิคมของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การถอนตัวของอาณานิคม การเติบโตของลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติ และสงครามเย็น การสร้างชาติของรัฐเอกราชต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่างๆ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย                     3(3-0-6)
       พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรป ตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  
     
01452271**  การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์            3(3-0-6)
      วิธีการนำเสนอ การคัดสรรเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของผู้คนจากภาพยนตร์และเชื่อมโยงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์  
     
01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  3(3-0-6)
     การศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สำคัญของโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  
     
01452274 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก  3(3-0-6)
       ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลก พลวัตความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การกระจายของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อสังคมโลก  
     
01452311**   การอ่านทางประวัติศาสตร์                     3(3-0-6)
      การสืบค้น การอ่าน และการวิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ทั้งแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
     
01452312** แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์  3(3-0-6)
       ความเป็นมาและพัฒนาการของความคิดเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ แนวคิดของนักคิดหลัก ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์  
     
01452321** ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  01452121   3(3-0-6)
      พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย และนโยบายต่างประเทศของไทย การวิเคราะห์จุดเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ไทยที่สำคัญตั้งแต่สนธิสัญญาเบาว์ริง จนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลา  
     
01452322 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย  3(3-0-6)
       ความหมายและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ การแผ่ขยายและผลกระทบของระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติและบทบาทขององค์กรโลกบาลทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์กับการท้าทายรัฐชาติสมัยใหม่ บทบาทของสื่อข้ามชาติในการเผยแพร่วัฒนธรรมป็อป ปัญหาความเสื่อมของระบบนิเวศระดับโลกและจิตสำนึกในการแก้ปัญหา วาทกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์  
     
01452323 ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย                3(3-0-6) 
   บริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน แนวคิดสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โลกาภิวัตน์ กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยในปัจจุบัน  
     
01452324 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6) 
       ความสำคัญและความหมายของประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในแต่ละสมัยของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่          
     
01452325 การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย 3(3-0-6) 
       ความเป็นมาของงานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย งานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลักและกระแสรอง ข้อถกเถียงสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  
     
01452326* ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
      การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่สำคัญ บทบาทของปัญญาชน ที่ส่งผลกระทบต่อบริบททางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน  
     
01452327* ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาในประเทศไทย 3(3-0-6)
      พัฒนาการของระบบการศึกษาในประเทศไทย โครงสร้างทางการศึกษา กลุ่มบุคคลและสถาบันในระบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน  
     
01452331**  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   3(3-0-6)
       ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพรมแดน วัฒนธรรม และมายาคติอันเป็นมรดกจากระบอบอาณานิคมและประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง ความร่วมมือระหว่างกัน  
     
01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
       บทบาททางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคหลังการปรับค่าเงินเยน การส่งเสริมลัทธิภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01452341** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย  3(3-0-6)
       ภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน การเป็นมหาอำนาจของจีน จีนกับปัญหาไต้หวัน ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสองชาติเกาหลี บทบาทของเอเชียตะวันอออกในเวทีโลก  
     
01452342**     ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น 3(3-0-6)
       ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกสมัยใหม่ การปฏิรูปสมัยเมจิ การปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การสร้างประเพณีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคชนบทและภาคอุตสาหกรรมและปัญหาต่างๆ ญี่ปุ่นกับการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา การพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง ปัญญาชนญี่ปุ่น การปรับตัวของระบบรัฐและสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาสำคัญของญี่ปุ่นปัจจุบัน  
     
01452345** บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้             3(3-0-6)
       บทบาทของชาวจีนที่มีต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อชาวจีน นโยบายของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อชาวจีนในช่วงหลังสงคราม อิทธิพลของชาวจีนที่มีต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน  
     
01452346* ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
       ประวัติศาสตร์ของจีนก่อนการขึ้นสู่อำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในจีน หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะใน ค.ศ.1949 จนถึงการปฏิวัติวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในจีนสมัยใหม่  
     
01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย         3(3-0-6)
     ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัยสงครามเย็น การปฏิรูปสังคมและปัญหา  สังคมอเมริกาในทศวรรษ 1980 – 1990  สหรัฐอเมริกากับโลกปัจจุบัน  
     
01452362 ประวัติศาสตร์รัสเซีย                            3(3-0-6)
       การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซีย การสถาปนาสหภาพโซเวียต การเมืองระบบสองขั้วอำนาจในภาวะสงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สังคมรัสเซียในปัจจุบัน   
     
01452371* ประวัติศาสตร์การทหาร 3(3-0-6)
      ทบาทของการทหารที่มีต่อพัฒนาการของจักรวรรดิโรมัน ยุโรป สมัยกลาง จีน ญี่ปุ่น และไทย จนถึงปัจจุบัน  
     
01452372* พิพิธภัณฑ์ศึกษากับการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  3(3-0-6)
      แนวคิด และพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม พฤติกรรมการสะสม อนุรักษ์ และจัดแสดง ประเภทของพิพิธภัณฑ์และการนำเสนอความหมาย กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่  
     
01452431* จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
       ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของความสัมพันธ์จีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบจากความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบโลกตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงยุคหลังสงครามเย็น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น  
      3(3-0-6)
01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย   
       อิทธิพลของศาสนาอิสลามต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 การครอบงำของจักรวรรดินิยมตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การต่อสู้เพื่อเอกราช การสร้างชาติ และการสร้างอัตลักษณ์ในตะวันออกกลาง ปาเลสไตน์กับความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอล บทบาทของสหรัฐอเมริกาในกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง และผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาค  
     
01452461* สหภาพยุโรปเบื้องต้น     3(3-0-6) 
      ทฤษฎี แนวคิดและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน  องค์กรสหภาพยุโรป  นโยบาย และการตอบสนองนโยบาย การตอบสนองและการปรับตัวของประเทศสมาชิกในกระบวนการบูรณาการต่อปัญหาและวิกฤตการณ์ด้าน เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของการบูรณาการสหภาพยุโรป บทบาทของสหภาพยุโรปในเวทีโลกด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสิทธิมนุษยชน  ความสัมพันธ์ภายนอกกับประเทศมหาอำนาจอี่นๆ  กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทย  
     
01452462* ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก  3(3-0-6) 
      พัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างของสำนักประวัติศาสตร์สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20  
     
01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
       หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  
     
01452496 เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
       เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา  
     
01452497 สัมมนา 1
       การนำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  
     
01452498 ปัญหาพิเศษ 2
       การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
     
หมายเหตุ * เปิดรายวิชาใหม่  
  **ปรับปรุงรายวิชา