ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 12
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 12
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 12
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 12
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 12

วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 12

วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563

 ผลงานการวิจัยที่กฎในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 7 บทความ ซึ่งนำเสนอประเด็นที่น่าสนในประวัติศาสตร ์ ไม่ว่าจะเป็น “สขุ ภาวะผูห้ ญิง : ภายใต้อำนาจรัฐผ่านการสาธารณสุข พ.ศ.2485-2540”

 

     หน้าปก

     ดาวน์โหลด