ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 11
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 11
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 11
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 11
  • วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 11

วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 11

วารสารชุมนุมภาควิชาประวัติศาสตร์ ปี ที่ 11 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562

     วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ฉบับนี้ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานเขียนที่ ได้รับการคัดเลือกมาจากผลงานวิจยั ในรายวิชาปัญหาพิเศษ (special problem)
ของนิสิตชัน้ ปที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2562

 หน้าปก

 ดาวน์โหลด