ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

รายละเอียด
แผนการเรียน
ข้อมูลรายวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร  
     ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in History
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (History)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (History)
   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)

PLO1 สามารถค้นหา รวบรวม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและประเด็นสำคัญในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
PLO2 สามารถอธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือปัญหาร่วมสมัยด้วยระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ (Historical Method)
PLO3 สามารถผลิตผลงานโดยใช้ความรู้และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
PLO4 สามารถแสดงออกถึงการรับฟังความเห็นผู้อื่น มีวินัย และใส่ใจต่อสังคมที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
   

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี (YLO)

ชั้นปี  ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี

1 

สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูล และอ่านจับใจความเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2 สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และตีความประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานโดยรับฟังความเห็นของผู้อื่น
3 สามารถวิพากษ์ประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือปัญหาร่วมสมัยโดยใช้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและรับฟังความเห็นของผู้อื่น
สามารถถ่ายทอดและผลิตผลงานทางประวัติศาสตร์ได้โดยใช้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และรับฟังความเห็นของผู้อื่น
หลักสูตร            
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        
       โครงสร้างหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต
  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า 3  หน่ายกิต
  -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า 13  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต
  -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   93  หน่วยกิต
  -  วิชาเฉพาะบังคับ       45  หน่วยกิต
  -  วิชาเฉพาะเลือก           ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
      รายวิชา         
   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
         01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1)  
   และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข        
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       13  หน่วยกิต
      วิชาภาษาไทย     3( - - )
        01355xxx ภาษาอังกฤษ     9( - - )
      วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์      1( - - )
  -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
     01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 
      (Knowledge of the Land)       
  และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
  -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์        ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 93  หน่วยกิต 
        2.1  วิชาเฉพาะบังคับ        45  หน่วยกิต
    01452111* ความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    01452112* ประวัติศาสตร์โลกและอารยธรรม     3(3-0-6)
    01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)
    01452211** ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์      3(3-0-6)
    01452212** แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
    01452223** ประวัติศาสตร์ไทยหลังการปฏิวัติสยาม 1932 3(3-0-6)
    01452231** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452232** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)
    01452251* การเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียใต้     3(3-0-6)
    01452341** เอเชียตะวันออกร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452361* ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6)
    01452362* สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศถึง 1945      3(3-0-6)
    01452491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์      3(3-0-6)
    01452497 สัมมนา    
    01452498 ปัญหาพิเศษ    
        2.2  วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต      
    เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า   24   หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
    01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6)
    01452222 ประวัติศาสตร์อยุธยา      3(3-0-6)
    01452224* ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย      3(3-0-6)
    01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
    01452234* ประวัติศาสตร์ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452271 การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ 3(3-0-6)
    01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     3(3-0-6)
    01452273* เครื่องแต่งกายในประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6)
    01452274** นวัตกรรมและเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6)
    01452275 ประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลและเมืองท่าในเอเชีย 3(3-0-6)
    01452322** โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย     3(3-0-6)
    01452323 ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย     3(3-0-6)
    01452325 การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย 3(3-0-6)
    01452327 ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาในประเทศไทย     3(3-0-6)
    01452328* การพัฒนาเมืองในประเทศไทย     3(3-0-6)
    01452329* ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
    01452331** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย     3(3-0-6)
    01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452342** ญี่ปุ่นกับการสร้างชาติ     3(3-0-6)
    01452345 บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
    01452346 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452363 ประวัติศาสตร์รัสเซีย     3(3-0-6)
    01452371** ประวัติศาสตร์การทหาร     3(3-0-6)
    01452372** พิพิธภัณฑ์กับประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    01452373* ตราสัญลักษณ์ในบริบททางประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    01452374* ประวัติศาสตร์ของผู้ไร้เสียง     3(3-0-6)
    01452431* จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452451** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับโลกตะวันตก     3(3-0-6)
    01452462** ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก     3(3-0-6)
    01452463* สหรัฐอเมริกาหลัง 1945     3(3-0-6)
    01452464* แอฟริกาสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452471* วัฒนธรรมทางวัตถุกับประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    01452472* ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการผลิตสื่อใหม่     3(3-0-6)
    01452496 เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
      และเลือกเรียนจากรายวิชาในหรือนอกสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
    เลือกเรียนวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศโดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
             
   หมายเหตุ * เปิดรายวิชาใหม่        
    **ปรับปรุงรายวิชา        
             
             
             
             
             
             


 
  

 

แผนการศึกษา

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1     จำนวนหน่วยกิต  
      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
  01452111 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)   
  01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน   2(2-0-4)  
    วิชาภาษาไทย      3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ           3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   3(  - -  )  
    รวม   20( - - )  
           
 ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2     จำนวนหน่วยกิต  
       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
  01452112 ประวัติศาสตร์โลกและอารยธรรม   3(3-0-6)   
  01452113 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452121 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3(  - -  )  
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2(  - -  )  
    รวม   18(  - -  )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452211 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452223 ประวัติศาสตร์ไทยหลังการปฏิวัติสยาม 1932   3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
  01452231 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)  
    สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   3(  - -  )  
     รวม   16(  - - )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452212 แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452232 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01452251 การเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียใต้   3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   6(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา   3(  - -  )  
    วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ   3(  - -  )  
      รวม   21(  - - )  
           
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452341 เอเชียตะวันออกร่วมสมัย    3(3-0-6)  
  01452361 ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปร่วมสมัย   3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   6(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา   3(  - -  )  
    วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ   3(  - -  )  
     รวม   18( - - )  
           
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452362 สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศถึง 1945    3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   6(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา   3(  - -  )  
    วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ   3(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
    รวม   18(  - -  )  
           
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452497 สัมมนา   1  
    วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   3(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา   3(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
     รวม   13(  - -  )  
         
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2    จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452498 ปัญหาพิเศษ   2  
    วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา   3(  - -  )  
      รวม   5(  - -  )  

คำอธิบายรายวิชา

 

01452111* ความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6
 

ความหมาย ขอบเขต และศัพท์เฉพาะทางประวัติศาสตร์ การเปรียบเทียบกับศาสตร์แวดล้อม หลักการและวิธีทำงานประวัติศาสตร์เบื้องต้น ความสำคัญของประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

 
01452112* ประวัติศาสตร์โลกและอารยธรรม 3(3-0-6)
  ภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงสำคัญทางศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกนับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  
01452113 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
  ทักษะการอ่าน สรุปความ การถกเถียง และการอ้างอิงตามหลักวิชาการสำหรับการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์  
01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 6 ถึงสิ้นสุดสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ.1932 และผลกระทบต่อสังคมไทย  
01452211** ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
  การอ่าน การเขียน การจดบันทึก การแปล การจับประเด็น การสรุปความและการวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอและอภิปราย  
0145212** แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์  3(3-0-6)
  ความเป็นมาและพัฒนาการของความคิดเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ แนวคิดของนักคิดหลัก ทฤษฎี แนวทางและมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์  
01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6)
 

ภูมิหลังการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย ความสำคัญ บทบาท และความสืบเนื่องของพุทธศาสนาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

 
01452222 ประวัติศาสตร์อยุธยา 3(3-0-6) 
  พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่  
01452223** ประวัติศาสตร์ไทยหลังการปฏิวัติสยาม 1932  3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01452121   
 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยภายหลังการปฏิวัติสยาม ค.ศ. 1932 การเมืองและเศรษฐกิจของไทยในยุคสงครามเย็นขบวนการสังคมนิยมและขบวนการนักศึกษาในการเมืองไทย การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและวิกฤตการเมืองในไทย ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

 
01452224* ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย   3(3-0-6)
 

แนวความคิด และรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทยจนถึงก่อนค.ศ. 1932 ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะไทยกับการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

 
01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย   3(3-0-6)
  ภูมิหลัง ความหมาย และขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ประเด็นข้อถกเถียง และกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย บทบาทและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน เครื่องมือในการศึกษาวิจัยชุมชนท้องถิ่น มีการศึกษานอกสถานที่  
01452231** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)
 

พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19

 
01452232** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)
  ประสบการณ์การตกอยู่ภายใต้ระบอบอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การถอนตัวของอาณานิคม การเติบโตของลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติและสงครามเย็น การสร้างชาติของรัฐเอกราชต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศต่างๆ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
01452234* ประวัติศาสตร์ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
 

ธุรกิจกับการพัฒนาการเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 บทบาทของบริษัทท้องถิ่นและบรรษัทข้ามชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เครือข่ายทางธุรกิจกับการเติบโตทางการค้าและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มธุรกิจ

 
01452251* การเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียใต้              3(3-0-6)
 

เอเชียใต้สมัยอาณานิคมและหลังอาณานิคม มหาอำนาจกับเอเชียใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในเอเชียใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 
01452271 การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์   3(3-0-6)
 

วิธีการนำเสนอ การคัดสรรเรื่องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของผู้คนจากภาพยนตร์และเชื่อมโยงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์

 
01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  3(3-0-6)
  การศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สำคัญของโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  
 01452273* เครื่องแต่งกายในประวัติศาสตร์โลก   3(3-0-6)
 

พัฒนาการและความสำคัญของเครื่องแต่งกาย บทบาทและความสัมพันธ์ของเครื่องแต่งกายกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน

 
 01452274** นวัตกรรมและเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก  3(3-0-6)
   พัฒนาการและความก้าวหน้าทางนวัตกรรม เทคโนโลยีกับบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลก พลวัตเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20  
 01452275 ประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลและเมืองท่าในเอเชีย 3(3-0-6) 
  ภูมิหลังการค้าทางทะเลในน่านน้ำเอเชียก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตกการเติบโตของการค้าทางทะเลในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 การเกิดขึ้นของเมืองท่าสำคัญและบทบาทในเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียและจีน อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อการค้าทางทะเลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค   
 014542322** โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย    3(3-0-6) 
  ความหมายและข้อถกเถียงเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและวาทกรรม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์   
 01452323 ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 3(3-0-6) 
  บริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน แนวคิดสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โลกาภิวัตน์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยในปัจจุบัน  
01452325 การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย  3(3-0-6)
  ความเป็นมาของงานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย งานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลักและกระแสรอง ข้อถกเถียงสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  
01452327 ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาในประเทศไทย 3(3-0-6)
  พัฒนาการของระบบการศึกษาในประเทศไทย โครงสร้างทางการศึกษากลุ่มบุคคลและสถาบันในระบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน  
01452328* การพัฒนาเมืองในประเทศไทย 3(3-0-6)
  แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับเมือง เมืองในประเทศไทยตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน เมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมืองกับการจัดการพื้นที่วัฒนธรรมเมือง เมืองกับเทคโนโลยี กรณีศึกษาเกี่ยวกับเมืองในประเทศไทย  
01452329* ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
  พัฒนาการระบบกฎหมายไทย การรับอิทธิพลกฎหมายพระธรรมศาสตร์จากมอญในสมัยสุโขทัย การชำระกฎหมายตราสามดวงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง การจัดทำประมวลกฎหมายและการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในค.ศ. 1939 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตะวันตก  
01452331** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 3(3-0-6)
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพรมแดนวัฒนธรรม และมายาคติอันเป็นมรดกจากระบอบอาณานิคมและประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง การร่วมมือระหว่างกัน  
01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
  บทบาททางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคหลังการปรับค่าเงินเยน การส่งเสริมลัทธิภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
01452341** เอเชียตะวันออกร่วมสมัย  
  ภาพรวมภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคก่อนสมัยใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกกับจักรวรรดินิยมตะวันตกการปฏิวัติจีน การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน การเป็นมหาอำนาจของจีน จีนกับปัญหาไต้หวัน ญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่ ลัทธิชาตินิยม จักรวรรดินิยมและทหารนิยมญี่ปุ่นญี่ปุ่นภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นกับปัญหาสำคัญต่างๆ หลังทศวรรษ 1990 ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสองชาติเกาหลี บทบาทของเอเชียตะวันออกบนเวทีโลก 3(3-0-6)
01452342** ญี่ปุ่นกับการสร้างชาติ 3(3-0-6)
  แนวคิดเกี่ยวกับชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ กระบวนการสร้างชาติและความเป็นชาติสมัยใหม่ของญี่ปุ่น การสร้างความเป็นพลเมืองและอัตลักษณ์แห่งชาติต้นสมัยเมจิ อำนาจรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่น และบทบาทของภาครัฐและสังคมญี่ปุ่นในการสร้างชาติสมัยเมจิ ปัญหาการสร้างระบอบการเมืองประชาธิปไตยในญี่ปุ่น และการเติบโตของลัทธิอำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยม กระบวนการสร้างชาติญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การสร้างระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนหลังสงครามการจัดสรรอำนาจในสังคมญี่ปุ่นและปัญหาสำคัญของญี่ปุ่นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้นมา ความย้อนแย้งระหว่างการสร้างชาติแบบชาตินิยมและแบบคตินิยมสากลหลังสงครามจนถึงปัจจุบัน  
01452345  บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
  บทบาทของชาวจีนที่มีต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อชาวจีน นโยบายของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อชาวจีนในช่วงหลังสงคราม อิทธิพลของชาวจีนที่มีต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน  
01452346 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่  3(3-0-6)
  ประวัติศาสตร์ของจีนก่อนการขึ้นสู่อำนานของพรรคคอมมิวนิสต์ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในจีน หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในค.ศ. 1949 จนถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในจีนสมัยใหม่  
01452361* ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6)
  พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยุโรปตั้งแต่ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 การรวมกลุ่มสหภาพยุโรปและประเด็นที่ท้าทายยุโรปในปัจจุบัน  
01452362* สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศถึง 1945     3(3-0-6)
  การก่อตั้งประเทศในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 พัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมจากสมัยอาณานิคมถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 2  
01452363 ประวัติศาสตร์รัสเซีย   3(3-0-6)
   การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซีย การสถาปนาสหภาพโซเวียต การเมืองระบบสองขั้วอำนาจในภาวะสงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สังคมรัสเซียในปัจจุบัน  
01452371* ประวัติศาสตร์การทหาร  3(3-0-6) 
  บทบาทของการทหารที่มีต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกและตะวันออกนับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน   
01452372** พิพิธภัณฑ์กับประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 
   แนวคิด ความสำคัญ และพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ศึกษา บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ประเภทของพิพิธภัณฑ์ กระบวนการจัดการแสดง การสร้างและการนำเสนอประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐและที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่  
01452373* ตราสัญลักษณ์ในบริบททางประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 
  ภูมิหลังการสร้างและความสำคัญของตราสัญลักษณ์ พัฒนาการของตราสัญลักษณ์จากยุคโบราณถึงสมัยปัจจุบัน บริบททางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการใช้ตราสัญลักษณ์  
01452374* ประวัติศาสตร์ของผู้ไร้เสียง   3(3-0-6)
  ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ และข้อถกเถียงของแนวคิดด้านการศึกษาผู้ไร้เสียง ภาวะการทำให้ไร้เสียง ภาพแทนและบทบาทของผู้ไร้เสียงในบริบททางประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
01452431** จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์จีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงยุคหลังสงครามเย็น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ประเด็นร่วมสมัยในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
01452451** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับโลกตะวันตก 3(3-0-6)
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างโลกอิสลามกับโลกตะวันตกจากคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 การแข่งขันของชาติตะวันตกภายในภูมิภาคตะวันออกกลางในยุคอาณานิคม การโต้ตอบของตะวันออกกลางต่อการครอบงำของตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การปรับตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในตะวันออกกลางในยุคปัจจุบัน  
01452462** ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก 3(3-0-6)
  พัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน มุมมองทางประวัติศาสตร์ บริบทกับการเขียนประวัติศาสตร์ สำนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20     
01452463* สหรัฐอเมริกาหลัง 1945 3(3-0-6)
  เหตุการณ์ในประเทศและการต่างประเทศตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงสิ้นสุดสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็น สถานะมหาอำนาจเดี่ยวและความท้าทายในคริสต์ศตวรรษที่ 21  
01452464* แอฟริกาสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแอฟริกาตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของอาณานิคมตะวันตก ระบอบอาณานิคมในแอฟริกา การเรียกร้องเอกราช การปกครอง ความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมแอฟริกาในปัจจุบัน    
01452471* วัฒนธรรมทางวัตถุกับประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
  ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางวัตถุกับการศึกษาประวัติศาสตร์ การอ่านและการตีความหลักฐานทางวัตถุประเภทต่างๆกรณีศึกษาวัฒนธรรมทางวัตถุในประวัติศาสตร์นิพนธ์  
01452472* ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการผลิตสื่อใหม่ 3(3-0-6)
  การผลิตสื่อใหม่เพื่อนำเสนอแนวความคิดและรูปแบบของจิตรกรรมประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  
01452491*** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
  หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์และตีความข้อมูลการใช้สถิตสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  
01452496 เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
 

เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปใน
แต่ละภาคการศึกษา

 
01452497 สัมมนา  
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  
01452498 ปัญหาพิเศษ 2
  การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
     
     
หมายเหตุ * เปิดรายวิชาใหม่  
   **ปรับปรุงรายวิชา