ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560

ฉบับ ก้าวไม่พ้น "ชาติ" กับประวัติศาสตร์แบบไทยๆ

 

     วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารที่รวบรวมผลวานเขียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผลวานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

ดาวน์โหลด : วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560