ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559

 

     วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารที่รวบรวมผลวานเขียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผลวานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับการตีพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 10 บทความ 

 

ดาวน์โหลด : วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559