ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558

ฉบับ แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านกับวาทะกรรม "คนต่างด้าว"

 

     วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารที่รวบรวมผลวานเขียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผลวานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับการตีพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 8 บทความ 

 

 

 

ดาวน์โหลด : วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558