ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2557

ฉบับ ก้าวไม่พ้น "ชาติ" กับประวัติศาสตร์แบบไทยๆ

 

     วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารที่รวบรวมผลวานเขียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผลวานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับการตีพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 7 บทความ แต่ละบทความมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่อง ความสำคัญของประเด็น วิธีการศึกษา เอกสารหรือหลักฐานที่น่าสนใจทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์ การอธิบาย/การตีความที่แตกต่างกันออกไป

 

 

 

ดาวน์โหลด : วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2557