ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 5

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556
ฉบับ " การขยายตัววัฒนธรรมการกินเจในประเทศไทย"

     วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารที่รวบรวมผลวานเขียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผลวานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด : วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556