ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4
  • วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4

วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์  ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555

วารสารประวัติศาสตร์ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลงานเขียน ซึ่งเป็นงานเขียนของนิสิตชั้น ปีที่ 4 ที่ทำขึ้นในรายวิชาปัญหาพิเศษ (special problem) โดยแต่ละบทความที่นำมาลงใน วารสารฉบับนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีความน่าสนใจ เมื่อพิจารณาการใช้และการวิพากษ์ หลักฐาน การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนวิธีการหาคำตอบ เราจะเห็นระเบียบวิธีวิจัยทาง ประวัติศาสตร์ (research methodology in history) ของแต่ละบทความที่แตกต่างกันออก ไป ทำ ให้วารสารเล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

 

ดาวน์โหลด : วารสารชุมนมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 4  พ.ศ.2555