ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รายละเอียด
แผนการเรียน
ข้อมูลรายวิชา

 

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร  
     ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in History
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (History)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (History)
 
หลักสูตร            
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        
       โครงสร้างหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 137  หน่วยกิต
  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า 32  หน่วยกิต
  -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 3  หน่ายกิต
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  -  กลุ่มวิชาภาษา       ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต
  -  กลุ่มวิชาพลศึกษา       ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   99  หน่วยกิต
  -  วิชาเฉพาะบังคับ       51  หน่วยกิต
  -  วิชาเฉพาะเลือก           ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
      รายวิชา         
   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
         01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1)  
   และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข        
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       13  หน่วยกิต
      วิชาภาษาไทย     3( - - )
        01355xxx ภาษาอังกฤษ     9( - - )
      วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์      1( - - )
  -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
     01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 
      (Knowledge of the Land)       
  และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
  -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์        ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต 
        2.1  วิชาเฉพาะบังคับ        51  หน่วยกิต
    01452112 อารยธรรมตะวันตก     3(3-0-6)
    01452113 อารยธรรมตะวันออก     3(3-0-6)
    01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
    01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452211** ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
    01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
    01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)
    01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452311** การอ่านทางประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    01452312** แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์    3(3-0-6)
    01452321** ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่      3(3-0-6)
    01452341** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย      3(3-0-6)
    01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์    3(3-0-6)
    01452497 สัมมนา    
    01452498 ปัญหาพิเศษ    
        2.2  วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต      
    เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า   33   หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
    01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6)
    01452222** ประวัติศาสตร์อยุธยา      3(3-0-6)
    01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
    01452271 การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์   3(3-0-6)
    01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     3(3-0-6)
    01452274 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก   3(3-0-6)
    01452322 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย     3(3-0-6)
    01452323 ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 3(3-0-6)
    01452324 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
    01452325 การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย        3(3-0-6)
    01452326* ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย     3(3-0-6)
    01452327* ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาไทย     3(3-0-6)
    01452331** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 3(3-0-6)
    01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452342** ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น     3(3-0-6)
    01452345**  บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452346* ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่     3(3-0-6)
    01452362 ประวัติศาสตร์รัสเซีย     3(3-0-6)
    01452371* ประวัติศาสตร์การทหาร     3(3-0-6)
    01452372*

พิพิธภัณฑ์ศึกษากับการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

3(3-0-6)
    01452431* จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
    01452461* สหภาพยุโรปเบื้องต้น        3(3-0-6)
    01452462* ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก       3(3-0-6)
    01452496 เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์     3(3-0-6)
    และเลือกเรียนจากรายวิชาในหรือนอกสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
  (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
             
   หมายเหตุ * เปิดรายวิชาใหม่        
    **ปรับปรุงรายวิชา        
             
             
             
             
           

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1     จำนวนหน่วยกิต  
      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452111 สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452112 อารยธรรมตะวันตก   3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3(  - -  )  
    วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           3(  - -  )  
    วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3(  - -  )  
    รวม   18( - - )  
           
 ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2     จำนวนหน่วยกิต  
       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452113 อารยธรรมตะวันออก   3(3-0-6)   
  01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452121 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)  
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง    3(  - -  )  
    รวม   19(  - -  )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย   3(3-0-6)  
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือก   1(  - -  )  
    ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง   3(  - -  )  
     รวม   16(  - - )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่           3(3-0-6)  
  01452211 การฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย      3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก   6(- -)   
    ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง   3(  - -  )  
      รวม   18(  - - )  
           
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452321 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่           3(3-0-6)  
  01452311 การอ่านทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452341 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย      3(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือก   9(  - -  )  
     รวม   18( - - )  
           
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย           3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก   12(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
    รวม   18(  - -  )  
           
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย   3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก    9(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
     รวม   18(  - -  )  
         
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2    จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452497 สัมมนา   1  
  01452498 ปัญหาพิเศษ   2  
    วิชาเฉพาะเลือก   6(  - -  )  
      รวม   9(  - -  )  

 

แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1     จำนวนหน่วยกิต  
      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452111 สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452112 อารยธรรมตะวันตก   3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3(  - -  )  
    วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           3(  - -  )  
    วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3(  - -  )  
    รวม   18( - - )  
           
 ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2     จำนวนหน่วยกิต  
       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452113 อารยธรรมตะวันออก   3(3-0-6)   
  01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452121 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)  
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง    3(  - -  )  
    รวม   19(  - -  )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)  
  01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย   3(3-0-6)  
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ   3(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือก   1(  - -  )  
    ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง   3(  - -  )  
     รวม   16(  - - )  
           
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)   
  01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่           3(3-0-6)  
  01452211 การฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย      3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก   6(- -)   
    ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง   3(  - -  )  
      รวม   18(  - - )  
           
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452321 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่           3(3-0-6)  
  01452311 การอ่านทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452341 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย      3(  - -  )  
    วิชาเฉพาะเลือก   9(  - -  )  
     รวม   18( - - )  
           
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย           3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะเลือก   12(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
    รวม   18(  - -  )  
           
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต  
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)  
  01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย   3(3-0-6)  
  01452497 สัมมนา   1  
  01452498 ปัญหาพิเศษ   2  
    วิชาเฉพาะเลือก   9(  - -  )  
    วิชาเลือกเสรี   3(  - -  )  
     รวม   21(  - -  )  
         
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2    จำนวนหน่วยกิต  
        (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01452490 สหกิจศึกษา   6  
      รวม   6(  - -  )  

คำอธิบายรายวิชา

01452111 สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6
       ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์  
     
01452112** อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)
        ที่มาของอารยธรรมตะวันตก นับตั้งแต่โลกยุคโบราณ สมัยกลาง สมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกสมัยใหม่  
       
01452113** อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)
        ลักษณะอารยธรรมอินเดีย จีน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย อิสลาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ยุคแห่งความรุ่งเรืองของปรัชญาตะวันออก  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก  การปรับตัวของอารยธรรมตะวันออกต่อกระแสโลกาภิวัตน์  
     
01452114* ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
        ทักษะการอ่าน สรุปความ การถกเถียง และการอ้างอิงตามหลักวิชาการสำหรับการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์  
     
01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
       ภูมิหลังของไทย ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่สมัยโบราณถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  
     
01452211 การฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์  3(3-0-6)
        การฝึกทักษะการอ่าน การแปลสรุปความ และวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอและอภิปราย  
     
01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6)
        กำเนิดและประวัติแรกเริ่มของพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ การขยายตัวของพุทธศาสนาไปยังศรีลังกาและสุวรรณทวีป พัฒนาการของพุทธศาสนาในศรีลังกา การเข้ามาของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา บทบาทที่มีต่อการเมืองวัฒนธรรม และสังคมในประเทศไทย  
     
 01452222** ประวัติศาสตร์อยุธยา    3(3-0-6) 
        พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรอยุธยา ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
     
01452223** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย  3(3-0-6)
       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัยสงครามเย็น และสมัยหลังสงครามเย็น  
     
01452224** ประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจไทย    3(3-0-6)
 

     โครงสร้างสังคมเศรษฐกิจและพัฒนาการของสังคมไทย กระบวนการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย

 
     
01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย   3(3-0-6)
       ความเป็นมา ความหมาย และขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ประเด็น ข้อถกเถียงและกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน    
     
01452231** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6)
       พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพันระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18  
     
01452232** ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย   3(3-0-6)
      พัฒนาการของเอเชียใต้ตั้งแต่สมัยอาณานิคม การขึ้นสู่อำนาจของระบอบอาณานิคมอังกฤษ ชาตินิยมและการต่อสู้เพื่อเอกราช เอเชียใต้หลังสมัยอาณานิคม มหาอำนาจกับความขัดแย้งภายในเอเชียใต้จนถึงปัจจุบัน  
     
01452233** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่  3(3-0-6)
       ประสบการณ์ของการตกอยู่ใต้ระบอบอาณานิคมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การถอนตัวของอาณานิคม  การเติบโตของลัทธิชาตินิยม  การปฏิวัติ  และสงครามเย็น  การสร้างชาติของรัฐเอกราชต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่างๆ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01452261** ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย  3(3-0-6)
       พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรป ตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  
     
01452271* การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์   3(3-0-6)
       วิเคราะห์วิธีการนำเสนอ การคัดสรรเรื่องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของผู้คนจากภาพยนตร์ และเชื่อมโยงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์  
     
01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน           3(3-0-6)
       การศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สำคัญของโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  
               
01452273** ประวัติศาสตร์ศิลปะ  3(3-0-6)
        ความหมายของศิลปะ แนวคิดและแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะ  การวิเคราะห์และการวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย  
     
01452274** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก  3(3-0-6)
       ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลก  พลวัตความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ใหม่  การกระจายของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อสังคมโลก  
     
01452311**  การอ่านทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
       การสืบค้น การอ่าน และการวิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
     
01452321** ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
       พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของไทย การวิเคราะห์จุดเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ไทยที่สำคัญ ตั้งแต่การปฏิวัติ 2475  
     
01452322** โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย 3(3-0-6) 
       ความหมายและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ การแผ่ขยายและผลกระทบของระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์กับการท้าทายรัฐชาติสมัยใหม่ บทบาทของสื่อข้ามชาติในการเผยแพร่วัฒนธรรมป็อป ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในระดับโลก วาทกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์  
     
01452323** ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 3(3-0-6)
       บริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย  การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน  แนวคิดสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โลกาภิวัตน์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยในปัจจุบัน  
     
01452324** ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
       ความสำคัญและความหมายของประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในแต่ละสมัยของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่  
     
01452325**  การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย 3(3-0-6)
      ความเป็นมาของงานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย งานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลักและกระแสรอง ข้อถกเถียงสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย   
     
01452331**  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านพรมแดน วัฒนธรรม และมายาคติอันเป็นมรดกจากระบอบอาณานิคมและประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน การแก้ไขความขัดแย้ง และความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
       บทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคหลังการปรับค่าเงินเยน การส่งเสริมลัทธิภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01452341** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 3(3-0-6)
       ภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน การเป็นมหาอำนาจของจีน จีนกับปัญหาไต้หวัน ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสองชาติเกาหลี ญี่ปุ่นภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น บทบาทของเอเชียตะวันออกในเวทีโลก  
     
01452342** ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น 3(3-0-6)
       พัฒนาการทางสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยกำเนิดประเทศญี่ปุ่นและสมัยฟิวดัล การสร้างชาติสมัยใหม่ การเติบโตของเศรษฐกิจภาคชนบท และภาคเมืองและผลกระทบต่างๆ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ การพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง การฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตทางเศรษฐกิจ วิกฤตสิ่งแวดล้อม และสิทธิท้องถิ่น ปัญหาสำคัญของญี่ปุ่นปัจจุบัน  
     
01452343**  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
       โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจีนยุคหลัง ค.ศ. 1949 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ทศวรรษ 1960 นโยบายสี่ทันสมัย บทบาทของทุนต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษและผลกระทบของเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจจีนยุคปัจจุบัน  
     
01452344** ประวัติศาสตร์การทูตจีน    3(3-0-6)
       กรอบความคิดของนโยบายต่างประเทศของจีนที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านในสมัยโบราณ ระบบบรรณาการและพิธีการทางการทูตของจีน การปฏิรูปนโยบายต่างประเทศของจีนหลังสงครามฝิ่น บทบาทของจีนในเหตุการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
     
01452345**  ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเล  3(3-0-6)
       ความสัมพันธ์ของจีนกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ การจัดตั้งองค์กรทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเล  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจของชาวจีนโพ้นทะเลสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  บทบาทของทายาทชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน  
     
01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย 3(3-0-6)
       ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัยสงครามเย็น การปฏิรูปสังคมและปัญหา  สังคมอเมริกาในทศวรรษ 1980 – 1990  สหรัฐอเมริกากับโลกปัจจุบัน  
     
01452362**  ประวัติศาสตร์รัสเซีย          3(3-0-6)
       การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซีย การสถาปนาสหภาพโซเวียต  การเมืองระบบสองขั้วอำนาจในภาวะสงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สังคมรัสเซียปัจจุบัน  
     
01452363** ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา   3(3-0-6)
       นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามประกาศอิสรภาพ ลัทธิมอนโร บทบาทของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  การปฏิรูปเพื่อการครอบงำเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบัน  
     
 01452411** ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบภูมิปัญญาโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก    3(3-0-6)
       การศึกษาเปรียบเทียบภูมิปัญญาระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก ในด้านลักษณะเฉพาะ พัฒนาการ การกลืนกลาย และการครอบงำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
     
01452421** ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบของไทยกับโลกตะวันตก  3(3-0-6) 
       การศึกษาเปรียบเทียบหัวข้อเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับโลกตะวันตก  
     
01452451** ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย  3(3-0-6) 
       อิทธิพลของศาสนาอิสลามต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 การครอบงำของจักรวรรดินิยมตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การต่อสู้เพื่อเอกราช การสร้างชาติ และการสร้างอัตลักษณ์ในตะวันออกกลาง ปาเลสไตน์กับความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอล บทบาทของสหรัฐอเมริกาในกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง และผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาค  
     
01452490 สหกิจศึกษา  6
       การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
     
01452491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6)
       หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  
     
01452496* เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
       เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา  
     
 01452497 สัมมนา 1
       การนำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  
     
 01452498 ปัญหาพิเศษ 2
       การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน