ติดต่อเรา 0-2561-3480 กด 3

 • ทุนการศึกษา ประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษา ประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษา ประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษา ประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษา ประจำปี 2561

ทุนการศึกษา ประจำปี 2561

ทุนการศึกษาประจำปี 2561

ทุนขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ทุนละ 10,000 บาท สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน ดังนี้

 1. เป็นนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 4
 2. มีความประพฤติดี
 3. ขาดแคลนทรัพย์
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นพร้อมกับใบสมัคร

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน
 2. สำเนาบัตรประชาชน และ บัตรประจำตัวนิสิต
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 24 มกราคม 2562 นี้