Department of History

Faculty of Social Sciences Kasetsart University

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปี 2560

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 51 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452112 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาภาษาไทย 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - )
รวม 20( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)
01452321 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )
วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )
รวม 16( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452211 ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6)
01452241 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )
รวม 15( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452211 ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6)
01452241 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )
รวม 15( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452311 การอ่านทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 9( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )
รวม 18( - - )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย 3(3-0-6)
01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 9( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )
รวม 18( - - )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01452497 สัมมนา 1
01452498 ปัญหาพิเศษ 2
วิชาเฉพาะเลือก 9( - - )
รวม 12( - - )

รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย 3( - - )
01355xxx ภาษาอังกฤษ 9( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่ม สาระสุนทรียศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 51 หน่วยกิต

01452112 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
3(3-0-6)
01452113 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
3(3-0-6)
01452114 ทักษะการเขียนสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
(Writing Skills for Historical Studies)
3(3-0-6)
01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
(Pre–Modern Thai History)
3(3-0-6)
01452211** ทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์
(Communication Skills for Historical Studies)
3(3-0-6)
01452231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
(Pre–Modern History of Southeast Asia)
3(3-0-6)
01452232 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย
(Contemporary History of South Asia)
3(3-0-6)
01452233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
(Modern History of Southeast Asia)
3(3-0-6)
01452261 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย
(Contemporary History of Europe)
3(3-0-6)
01452311** การอ่านทางประวัติศาสตร์
(Readings in History)
3(3-0-6)
01452312** แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
(Concept of Social Science for Historical Studies)
3(3-0-6)
01452321** ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
(Modern Thai History)
3(3-0-6)
01452341** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย
(Contemporary History of East Asia)
3(3-0-6)
01452361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย
(Contemporary History of the United States)
3(3-0-6)
01452451 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย
(Contemporary History of the Middle East)
3(3-0-6)
01452491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์
(Basic Research Method in History)
3(3-0-6)
01452497 สัมมนา
(Seminar)
1
01452498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
2

2.2 วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย
(History of Buddhism in Thailand)
3(3-0-6)
01452222** ประวัติศาสตร์อยุธยา
(History of Ayutthaya)
3(3-0-6)
01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
(Local History of Thailand)
3(3-0-6)
01452271 การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์
(Historical Studies through Film)
3(3-0-6)
01452272 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
(World Current Affair)
3(3-0-6)
01452274 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก
(Science and Technology in World History)
3(3-0-6)
01452322 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
(Globalization and Thai Society)
3(3-0-6)
01452323 ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
(History of Natural Resource Management in Thailand)
3(3-0-6)
01452324 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
(Art History and Archaeology in Thailand)
3(3-0-6)
01452325 การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย
(Writing on History of Thai Nation)
3(3-0-6)
01452326* ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
(Contemporary Thai History)
3(3-0-6)
01452327* ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาไทย
(History of Educational Provision in Thailand)
3(3-0-6)
01452331** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(History of Relationship between Thailand and Neighboring Countries)
3(3-0-6)
01452332 ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Japan and Southeast Asia)
3(3-0-6)
01452342** ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น
(History of Nation-Building in Japan)
3(3-0-6)
01452345** บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Roles of the Chinese in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01452346* ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
(Modern History of China)
3(3-0-6)
01452362 ประวัติศาสตร์รัสเซีย
(History of Russia)
3(3-0-6)
01452371* ประวัติศาสตร์การทหาร
(Military History)
3(3-0-6)
01452372* พิพิธภัณฑ์ศึกษากับการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
(Museum Studies with Historical Heritage Management in Thailand)
3(3-0-6)
01452431* จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(China and Southeast Asia)
3(3-0-6)
01452461* สหภาพยุโรปเบื้องต้น
(Introduction to the European Union)
3(3-0-6)
01452462* ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก
(Western Historiography)
3(3-0-6)
01452496 เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์
(Selected Topics in History)
3(3-0-6)


และเลือกเรียนจากรายวิชาในหรือนอกสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 กด 3, แฟกซ์ : 0-2942-8432